fbpx

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Sklep internetowy, działający pod adresem www.valimark.pl, prowadzony jest przez firmę DF Marcin Duda; NIP: 652-153-92-94 REGON: 072365257 zarejestrowaną w: 58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 10a/5. Zwany dalej Sprzedawcą.

Niniejszy Regulamin jest adresowany do Przedsiębiorców w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.valimark.pl

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
adres poczty elektronicznej: koszulki.df@gmail.com
pod numerami telefonów: +48 888-777-781, +48 509-060-253
formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.
Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.valimark.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Klient – przedsiębiorca w rozumieniu art. 43 [1] Kodeksu cywilnego;
Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
Przewoźnik – podmiot lub osoba dostarczająca zamówione przez Klienta Towary;
Regulamin – niniejszy dokument;
Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;
Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Usługi

Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres.
Klient ma możliwość udostępniania treści publikowanych na Stronie Internetowej na swoim profilu w portalu Facebook, za pomocą funkcjonalności dostępnych w Sklepie Internetowym.

IV. Zawarcie Umowy Sprzedaży

Informacje o Towarach podane na stronie internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
Czynności zmierzające do zawarcia Umowy, a w szczególności złożenie Zamówienia mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Klienta. Przyjmuje się, że osoba składająca Zamówienie jest osobą upoważnioną przez Klienta do tych czynności.
 Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
Po dokonaniu Zamówienia przez Klienta, Sprzedawca wystawia Fakturę VAT na wskazane przez Klienta dane zawarte w formularzu.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w szczególności, gdy Zamówienie nie zawiera wszystkich istotnych danych, gdy Klient opóźnia się z jakąkolwiek płatnością wobec Sprzedawcy, lub z innych przyczyn wskazanych przez Sprzedawcę.

V. Dostawa

Dostawa Towarów jest płatna na zasadach i w wysokości określonej w Zamówieniu.
Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem Przewoźnika tj. za pośrednictwem firmy kurierskiej.
Z chwilą wydania Towarów będących przedmiotem Zamówienia złożonego przez Klienta Przewoźnikowi, przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
Dostawa jest realizowana w Dni robocze. Dostawa Towarów nastąpi w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
Klient po otrzymaniu dostawy Towarów zobowiązany jest sprawdzić ich stan. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub innych zastrzeżeń podczas odbioru Towaru przez Klienta, należy sporządzić w obecności Przewoźnika protokół zastrzeżeń, określając precyzyjnie ilość i rodzaj Towarów oraz ich uszkodzenia zgodnie z procedurą obowiązującą u danego Przewoźnika.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Przewoźnika.
Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niepoprawności lub niekompletnych danych podanych przez Klienta w trakcie składania Zamówienia, a także spowodowanych przez błędne podanie danych kontaktowych lub adresu odbioru.

VI. Ceny i metody płatności.

Ceny prezentowane w sklepie internetowym podawane są w polskich złotych i są  cenami netto. Po dodaniu do koszyka Suma zamówienia jest kwotą brutto.
Klient ma możliwość dokonania płatności przelewem indywidualnym na numer rachunku bankowego Sprzedawcy (realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);
Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację Zamówień lub dostawą Towarów lub może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadku opóźnienia w płatnościach przez Klienta na rzecz Sprzedawcy. Z tego tytułu Klientowi nie przysługują żadne roszczenia obecne ani przyszłe z tytułu szkód, lub utraconych korzyści jakie mogą wyniknąć w związku ze wstrzymaniem dostaw.

VII. Odpowiedzialność i wady towaru

Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres DF Marcin Duda ul. Kołłątaja 10/16,
43-502 Czechowice-Dziedzice, na adres poczty elektronicznej: koszulki.df@gmail.com, numer telefonu +48 888-777-781
Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres reklamacji (inny niż siedziba firmy)
Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przechowywania, transportu lub stosowania Towarów niezgodnie z informacjami zawartymi w opisie Towaru, etykietach Towaru.
Klientowi nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Towarów.

VIII. Postanowienia końcowe

Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy Regulamin oraz Politykę Prywatności. Wszelkie dane osobowe uzyskane w trakcie działalności hurtowni  są poufne. W rozumieniu RODO administratorem danych osobowych hurtowni jest DF Marcin Duda z siedzibą w Szklarskiej Porębie 58-580.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Sprzedawcy. Zmiany nie mają zastosowania, do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie Regulaminu.