fbpx

Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.valimark.pl, prowadzony jest przez firmę DF Marcin Duda;
 NIP: 652-153-92-94 REGON: 072365257 zarejestrowaną w: 58-580 Szklarska Poręba ul. Górna 10a/5

 1. Kupujący składa zamówienia za pośrednictwem strony internetowej valimark.pl
 2. Kupujący zobowiązany jest przed złożeniem zamówienia zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptację jego treści.
 4. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku naruszenia zasad
 5. Wszystkie ceny towarów podane na stronie internetowej Sklepu są cenami w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód sprzedaży. W przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą, po przekazaniu Sprzedającemu numeru NIP Sprzedający zamiast dowodu sprzedaży dołączy fakturę VAT.
 7. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, w szczególności podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail umożliwiających potwierdzenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na posłużenie się wskazanym numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej. Skutkiem niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków jest brak możliwości realizacji zamówienia przez Sprzedającego.
 8. Przyjęte zamówienie zostaje automatycznie potwierdzone za pomocą zwrotnego e-maila wysłanego na adres e-mail podany w złożonym zamówieniu. Sprzedający przystępuje do realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że formularz zamówienia został wypełniony prawidłowo tj. w sposób umożliwiający realizację zamówienia.
 9. Klient zobowiązany jest do zapłaty za produkty zamówione w valimark.pl, w tym za koszty dostawy:
 • Przelewem online –Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
lub
 • przelewem własnym na rachunek DF Marcin Duda 28 1870 1045 2083 1031 9987 0001 (Nest Bank)
 1. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 dni roboczych liczonych od dnia potwierdzenia zamówienia .
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827) Konsument*ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Konsument w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sprzedającemu przedmiotu zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot przedmiotu zamówienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanym przedmiotem zamówienia ponosi Konsument. Sprzedający dokona zwrotu płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
  *Art. 221 Kodeksu cywilnego, stanowi: [Pojęcie konsumenta] Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy na podstawie art. 556 oraz art. 5561-5563Kodeksu Cywilnego
 2. Zamówione towary są dostarczane za pośrednictwem In Post SA. ul. Wielicka 28
  EQUAL BUSINESS PARK Budynek B, 30-552 Kraków, NIP: 6793087624
 3. Wysyłki według Regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Koszty przesyłki poniesione przez Kupujących w związku ze zwrotem wynikającym z winy DF Marcin Duda będą zwracane według obowiązującego Cennika Usług Pocztowych w Obrocie Krajowym.
 5. Składając zamówienie Kupujący akceptuje powyższy Regulamin oraz politykę prywatności w Sklepie (dostępne na stronie internetowej pl).
 6. Potwierdzenie zamówienia dostarczane jest Kupującemu w formie treści cyfrowych na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w złożonym zamówieniu.
 7. Potwierdzenie zamówienia dostarczone w formie treści cyfrowych służy wyłącznie przekazaniu Kupującemu informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.12.2018